Fiskus.com.pl

Vortal podatkowo prawny
Zaskoczeni przez komornika

16 Kwiecień 2013

Współcześnie coraz większym problemem staje się zjawisko tzw. egzekucji z zaskoczenia. Nieświadomy wszczętego i toczącego się przeciwko niemu postępowania człowiek nagle zostaje zaskoczony przez komornika sądowego i nie wie, dlaczego ktoś domaga się od niego zapłaty, z jakiego powodu wcześniej nie wiedział nic o sprawie i jak ma w zaistniałej sytuacji postąpić.

Niezależnie od zdarzających się incydentalnie uchybień organów procesowych, które prowadzić mogą do wyżej opisanej sytuacji, najczęstszą jej przyczyną wydaje się być duża ruchliwość dzisiejszego człowieka, skutkująca częstym zmienianiem miejsca pobytu i związanymi z tym zaniedbaniami na płaszczyźnie informowania o aktualnym miejscu zamieszkania oraz o adresie do doręczeń korespondencji. Problem niejednokrotnie dotyczy osób prowadzących jednoosobowo działalność gospodarczą, ale także osób, które zmieniając miejsce zamieszkania, a tym samym najczęściej także adres do korespondencji, nie ujawniają tego faktu w ewidencji lub nie zawiadamiają zainteresowanych podmiotów. Często są to też osoby, które zaprzestały działalności i udały się na emigrację zarobkową np. do Europy Zachodniej.

Brak poinformowania o zmianie miejsca zamieszkania lub adresu do korespondencji skutkuje tym, że na uprzednio wskazany adres wpływają wszelkie pisma od dawnych kontrahentów, klientów i urzędów, które niepodjęte, po dwukrotnym awizowaniu, wracają do nadawcy z adnotacją na kopercie „nie podjęto w terminie”. Jako że przepisy prawa polskiego uznają m.in. wobec przedsiębiorców domniemanie skuteczności doręczenia pisma na adres wskazany w rejestrze lub ewidencji, na podstawie takich pism skutecznie są wszczynane i prowadzone postępowania sądowe. W efekcie powód uzyskuje zgodne ze swoim żądaniem orzeczenie, które po zaopatrzeniu przez sąd klauzulą wykonalności jest postawą do złożenia u komornika sądowego wniosku o wszczęcie egzekucji. Komornik na potrzeby postępowania egzekucyjnego podejmuje czynności, które mają prowadzić do ustalenia składników majątkowych dłużnika i z reguły dociera wreszcie do jego zaskoczonej osoby w sytuacji, która opisana została we wstępie.

Pozostaje zatem pytanie – jak dłużnik ma postąpić w takiej sytuacji? Odpowiedź nie jest jednoznaczna, gdyż zależy od okoliczności konkretnego przypadku i wymaga rozstrzygnięcia m.in. kwestii: czy dłużnik wiedział o postępowaniu i zaspokoił już wynikające z wydanego orzeczenia roszczenia, a wierzyciel pomimo tego złożył wniosek o wszczęcie egzekucji, czy też dłużnik nie wiedział w ogóle o sprawie sądowej i dowiedział się o tytule wykonawczym dopiero w toku egzekucji, czy zobowiązanie dłużnika powstało w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz czy orzeczenie spełnia inne wymogi prawem przewidziane i czy zostało wydane z ich naruszeniem.

W zależności od stanu faktycznego, osobie zaskoczonej przez komornika przysługują bowiem różne środki prawne, służące obronie jego interesów – od skargi o wznowienie postępowania, aż po powództwa przeciwegzekucyjne. Omawianie ich w tym miejscu byłoby niecelowe z uwagi na ich złożony charakter – w tym przypadku konieczne może się okazać skorzystanie z profesjonalnej porady prawnej.

Dla ustalenia wszakże, jak powinien zachować się dłużnik i jakie kroki może podjąć w sprawie, w pierwszej kolejności kluczowe jest ustalenie treści orzeczenia, na podstawie którego prowadzona jest egzekucja, a następnie zapoznanie się z innymi aktami sprawy pod kątem wykrycia uchybienia, które leżało u podstaw braku wiedzy o toczącym się postępowaniu. Po ustaleniu powyższego możliwe jest dopiero przeanalizowanie konkretnej sytuacji pod kątem aspektów prawnych, jak i ekonomicznych oraz ewentualne podjęcie decyzji odnośnie dalszych czynności.

Najważniejszą kwestią jest jednak zachowanie przez dłużnika spokoju oraz świadomości, że w sytuacji zaskoczenia postępowaniem egzekucyjnym nie jest on bezbronny i przysługuje mu szereg różnorodnych środków prawem przewidzianych, których zastosowanie może odnieść pożądany skutek i uchronić przed dolegliwościami związanymi z postępowaniem egzekucyjnym.


Dzięki uprzejmości

TWOJPRAWNIK.KRAKOW.PL