Fiskus.com.pl

Vortal podatkowo prawny
Ustalenie ojcostwa

16 Kwiecień 2013

Jeżeli dziecko przyjdzie na świat w małżeństwie, sprawa jest prosta – w jego akcie urodzenia automatycznie wpisywani są oboje rodzice. Inaczej jest w sytuacji, gdy jego rodzice żyją w związku nieformalnym. Wówczas w metryce widnieją jedynie dane jego matki. Powinna ona jednak zadbać, aby w akcie urodzenia jak najszybciej znalazły informacje na temat ojca dziecka. Zapis ten jest bowiem niezbędny m.in. przy ewentualnych staraniach o uzyskanie alimentów.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby mężczyzna uznał dziecko dobrowolnie. Wystarczy, że uda się do urzędu stanu cywilnego i złoży w nim oświadczenie, że jest jego ojcem. Fakt ten musi potwierdzić matka – może to zrobić albo jednocześnie z oświadczeniem mężczyzny, albo w przeciągu następnych trzech miesięcy. Wtedy dane ojca zostają wpisane w akcie urodzenia dziecka, któremu można nadać również jego nazwisko. Uwaga – przepisy pozwalają nawet na uznanie ojcostwa dziecka, które jeszcze się nie narodziło.

Co jednak, gdy mężczyzna nie chce dobrowolnie uznać dziecka? W takiej sytuacji matka może prosić o ustalenie ojcostwa sąd. Powinna w tym celu sporządzić pozew, a w nim wskazać imię, nazwisko i adres dziecka, swoje – jako jego przedstawiciela, oraz dane ojca. W uzasadnieniu należy opisać relację rodziców dziecka – wskazać w jakim okresie się spotykali, czy zamieszkiwali ze sobą i czy mężczyzna kiedykolwiek przyznawał się do swojego ojcostwa. Należy też podać odpowiednie dowody – przede wszystkim przedstawić świadków. Powinny być to osoby, które potwierdziłyby przed sądem, że rodzice dziecka w okresie jego poczęcia byli parą albo że ojciec nie wypierał się, że dziecko jest jego. Dowodami w sprawie mogę być też różne dokumenty wskazujące np., że mężczyzna i kobieta w okresie poczęcia zamieszkiwali razem.

W sprawie o ustalenie ojcostwa można jednocześnie domagać się zasądzenia alimentów od ojca dziecka. W tym celu w uzasadnieniu pozwu należy dokładnie opisać swoją sytuację majątkową a także dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów i rachunki potwierdzające comiesięczne wydatki. Podać trzeba także przynajmniej orientacyjne zarobki ojca dziecka oraz dokładną kwotę alimentów, jakiej się domagamy. Ponadto jeżeli mężczyzna nie wykazuje zainteresowania potomkiem, można w ramach tego samego pozwu złożyć wniosek o ograniczenie bądź pozbawienie go władzy rodzicielskiej.

Po sporządzeniu pozwu należy złożyć go w dwóch egzemplarzach w wydziale rodzinnym sądu rejonowego, w którego okręgu mieszka dziecko. Wszczęcie takiej sprawy jest bezpłatne. Wkrótce sąd powinien poinformować pozwanego o naszym żądaniu i wyznaczyć termin rozprawy. Zwykle postępowanie w sprawie ustalenia ojcostwa polega jedynie na przesłuchaniu obu stron oraz świadków. Co prawda istnieje możliwość zlecenia przez sąd przeprowadzenia badań genetycznych, ale w praktyce dzieje się to rzadko i najczęściej na wniosek mężczyzny, który musi wtedy za nie zapłacić.

Po zakończeniu rozprawy sąd wyda wyrok, w którym wskaże imię i nazwisko ojca dziecka. Jeżeli matka składała w pozwie wniosek o alimenty albo o pozbawienie go władzy rodzicielskiej, orzeczenie będzie dotyczyło również tych kwestii. Na podstawie wyroku urząd stanu cywilnego wpisze ustalonego w nim mężczyznę do aktu urodzenia dziecka i od tej pory figurować on będzie w świetle prawa jako jego ojciec.


Dzięki uprzejmości

TWOJPRAWNIK.KRAKOW.PL