Fiskus.com.pl

Vortal podatkowo prawny
Ubezwłasnowolnie

24 październik 2013
UBEZWŁASNOWOLNIENIE – OPIEKA PRAWNA NAD BLISKĄ OSOBĄ

 

Gdy wskutek zaburzeń umysłowych bliska nam osoba nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem, rodzina powinna udzielić jej nie tylko pomocy faktycznej, ale i prawnej. Dobrym rozwiązaniem może wówczas okazać się ubezwłasnowolnienie.

Sytuacja taka ma miejsce najczęściej w przypadku choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego czy obniżenia sprawności intelektualnej w podeszłym wieku, jednak jest to możliwe w również przy zaawansowanym uzależnieniu od alkoholu lub narkotyków. Osoba ubezwłasnowolniona zostaje ograniczona w swoich prawach w podobny sposób, jak ma to miejsce w przypadku niepełnoletniego dziecka. Ustanowiony zostaje dla niej przedstawiciel, zwany w zależności od sytuacji opiekunem prawnym lub kuratorem, który w jej imieniu zarządza jej sprawami. Należy zaznaczyć, że przedstawiciel taki nie musi osobiście zajmować się pielęgnowaniem osoby ubezwłasnowolnionej, ale jego obowiązkiem jest dbanie o jej sprawy w sensie prawnym. Może przy tym decydować także o ważnych dla chorego kwestiach, jak skierowanie do szpitala czy umieszczenie w domu pomocy społecznej.

Istnieją dwa rodzaje ubezwłasnowolnienia: częściowe i całkowite. Z pierwszym mamy do czynienia, kiedy chora osoba nie jest całkowicie niezdolna do decydowania o własnych sprawach, jednak ze względu na pewne zaburzenia wymaga przy tym pomocy. W takiej sytuacja ustanawiany jest dla niej kurator. Ubezwłasnowolniony częściowo nie może bez jego zgody zawierać żadnych istotnych umów, a jeśli to zrobi – aby były one ważne, kurator będzie musiał je potwierdzić. Osoba taka może jednak samodzielnie zajmować się drobnymi sprawami życia codziennego, np. dokonywać zakupów niezbędnych rzeczy czy opłacać rachunki mieszkaniowe. Jeśli sąd nie postanowi inaczej, będzie też mogła dysponować pieniędzmi, które sama zarobi. Natomiast gdy stan chorej osoby zupełnie uniemożliwia jej normalne funkcjonowanie, może zostać ubezwłasnowolniona całkowicie. Ustanowiony zostaje dla niej opiekun prawny, który w jej imieniu podejmuje wszystkie decyzje, a także zarządza majątkiem. Każda umowa, którą próbowałby zawrzeć ubezwłasnowolniony całkowicie, będzie w świetle prawa nieważna.

Aby wszcząć sprawę o ubezwłasnowolnienie, konieczne jest złożenie wniosku do sądu. Prawo jego wniesienia mają tylko krewni chorego: jego rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, dzieci, wnuki oraz małżonek. W piśmie trzeba zaznaczyć, na jakiego rodzaju zaburzenia cierpi bliska osoba i jak wpływa to na jej funkcjonowanie. Należy dołączyć także zaświadczenie lekarza psychiatry na temat stanu, w jakim chory się znajduje. Warto również zaznaczyć, czy żądamy ubezwłasnowolnienia całkowitego czy częściowego, oraz kogo chcielibyśmy ustanowić jako opiekuna prawnego lub kuratora. Wniosek składamy w trzech egzemplarzach (w czterech, jeżeli chory ma żyjącego małżonka) w wydziale rodzinnym sądu okręgowego, w którego rejonie zamieszkuje osoba mająca być ubezwłasnowolniona. Opłata za wszczęcie sprawy wynosi 40 zł, jednak w trakcie postępowania sąd zobowiąże nas jeszcze do uiszczenia kosztów opinii biegłych (zwykle ok. 500 zł). Biegli sądowi w wyznaczonym terminie przebadają chorą osobę i wydadzą na jej temat opinię. Następnie na jej podstawie sąd okręgowy wyda postanowienie w kwestii ubezwłasnowolnienia. Jeśli zostanie ono orzeczone, sprawa zostaje przekazana sądowi rejonowemu, który szybko powinien wyznaczyć opiekuna prawnego lub kuratora. Ustanowiony w ten sposób przedstawiciel otrzymuje zaświadczenie, które potwierdza jego uprawnienie do reprezentowania osoby ubezwłasnowolnionej w istotnych dla niej sprawach.

Dzięki uprzejmości

TWOJPRAWNIK.KRAKOW.PL