Fiskus.com.pl

Vortal podatkowo prawny
Jak zasiedzieć służebność

24 październik 2013
Niedawno w niniejszej rubryce ukazał się nasz artykuł o nabyciu własności rzeczy przez zasiedzenie. Wzbudził on bardzo szerokie zainteresowanie Państwa; w toku udzielanych porad prawnych niejednokrotnie pytaliście Państwo także o kwestie związane z zasiedzeniem służebności, gdyż zagadnienie to w poprzednim artykule zostało jedynie zasygnalizowane..

Służebność jest ograniczonym prawem rzeczowym, które może polegać albo na obciążeniu jednej nieruchomości na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności (służebność gruntowa); albo też na obciążeniu nieruchomości na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej (służebność osobista).

Polskie prawo poprzez art. 292 Kodeksu cywilnego przewiduje możliwość zasiedzenia wyłącznie służebności gruntowej. Służebność gruntowa może być nabyta przez zasiedzenie tylko w wypadku, gdy polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia; przepisy o nabyciu własności nieruchomości przez zasiedzenie stosuje się przy tym do zasiedzenia służebności odpowiednio.

Największe państwa wątpliwości wzbudziło rozumienie sformułowania „korzystanie z trwałego i widocznego urządzenia”. Sąd Najwyższy uznaje, że aby urządzenia do korzystania ze służebności przejazdu uznać za trwałe i widoczne w rozumieniu art. 292 k.c., muszą one być wynikiem świadomego i pozytywnego działania ludzkiego w celu przystosowania gruntu obciążonego jako drogi (Wyrok z dnia 10 stycznia 1969, II CR 516/68). Dla przykładu utwardzone żwirem koleiny drogi stanowią trwałe i widoczne urządzenie gruntowe, bowiem są one niewątpliwie efektem świadomego i pozytywnego działania ludzkiego mającego na celu przystosowanie do korzystania gruntu służebnego, jako konkretnego szlaku drożnego o jednoznacznie wskazanej trasie jego przebiegu (Wyrok z dnia 11 maja 2000 r., I CKN 273/00). Podobnie widoczny na powierzchni ziemi osadnik wraz z dołączoną do niego rurą kanalizacyjną, znajdującą się pod powierzchnią gruntu, mogą być - w okolicznościach konkretnej sprawy - uznane za trwałe i widoczne urządzenie w rozumieniu art. 292 k.c. (Postanowienie z dnia 24 kwietnia 2002 r., V CKN 972/00). Jednakże same wrota przejazdowe w ogrodzeniu nieruchomości osoby powołującej się na zasiedzenie służebności drogowej nie wskazują już konkretnego szlaku drożnego, lecz wjazd do całej nieruchomości (Wyrok z dnia 7 marca 2002, II CKN 160/00). Jak widać więc, pojęcie „trwałego i widocznego urządzenia” należy interpretować z uwzględnieniem szczegółów konkretnego stanu faktycznego oraz treścią służebności, która podlega zasiedzeniu. Pamiętać należy, że trwałe i widoczne urządzenie (art. 292 k.c.) nie może być wykonane przez właściciela nieruchomości obciążonej. Niekoniecznie jednak musi to uczynić korzystający z urządzenia właściciel nieruchomości władnącej (Postanowienie z dnia 24 kwietnia 2002, V CKN 972/00). Bezsprzecznie natomiast wykonanie trwałego i widocznego urządzenia przez posiadacza nieruchomości w zakresie służebności gruntowej drogi dojazdowej jest przesłanką zasiedzenia tej służebności (Uchwała z dnia 9 sierpnia 2011 r., III CZP 10/11).

      Innym istotnym zagadnieniem, związanym z odpowiednim zastosowaniem przepisów o zasiedzeniu rzeczy do zasiedzenia służebności, jest zdefiniowanie sposobu posiadania oraz okresu, przez jaki winno być wykonywane. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, posiadanie prowadzące do nabycia służebności gruntowej w drodze zasiedzenia ma inny zakres niż posiadanie prowadzące do nabycia przez zasiedzenie własności. Posiadanie służebności nie musi być wykonywane w sposób ciągły, lecz stosownie do potrzeb (Postanowienie z dnia 4 października 2006 r., II CSK 119/06). Okres posiadania uzależniony jest od dobrej lub złej wiary posiadacza. Przykładowo korzystanie z cudzej nieruchomości w zakresie odpowiadającym treści służebności gruntowej na podstawie oświadczenia złożonego bez formy aktu notarialnego jest posiadaniem tej służebności w złej wierze (Wyrok z dnia 4 lutego 1988 r., IV CR 45/88).

                Mając na uwadze złożoność powyższych zagadnień, w pełni zrozumiała jest ilość Państwa pytań o kwestie związane z zasiedzeniem służebności. W tej kwestii trudno bowiem o dwa jednakowe stanu faktyczne, dlatego konieczne jest dokonywanie wnikliwej analizy spełnienia przesłanek zasiedzenia w każdym konkretnym przypadku.

Dzięki uprzejmości

TWOJPRAWNIK.KRAKOW.PL