Fiskus.com.pl

Vortal podatkowo prawny
Zniesienie współwłasności

24 październik 2013
Własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom. Może być współwłasnością ułamkową lub współwłasnością łączną (o ile przepisy szczególne tak stanowią). Niżej powiedzianych zostanie kilka słów o współwłasności ułamkowej, a precyzyjniej rzecz ujmując, o sposobach jej zniesienia.

Żądanie zniesienia współwłasności jest uprawnieniem przysługującym każdemu ze współwłaścicieli rzeczy. Uprawnienie to można wyłączyć przez czynność prawną na czas nie dłuższy niż lat pięć. W ostatnim roku przed upływem zastrzeżonego terminu dopuszczalne jest jego przedłużenie na dalsze lat pięć. Przedłużenie takie można również ponowić. Uregulowanie to ma na celu umożliwienie współwłaścicielom danej rzeczy zapewnienie spokojnego władania w danym okresie na wypadek, gdyby nieoczekiwanie jeden ze współwłaścicieli postanowił zażądać zniesienia współwłasności, dezorganizując umówiony wcześniej z innymi współwłaścicielami sposób władania rzeczą.

         Jeżeli nie wyłączono uprawnienia do zniesienia współwłasności, współwłaściciele mają do wyboru kilka przewidzianych w Kodeksie cywilnym sposobów na jego realizację. Zanim jednak zdecydują się na określony sposób, powinni ocenić, na jakiej drodze zniesienie współwłasności będzie dokonywane. Jeżeli pomiędzy współwłaścicielami istnieje zgoda co do zniesienia współwłasności, to sama czynność zostanie dokonana w drodze umowy. Pamiętać przy tym należy o odpowiedniej formie takiej umowy (np. akt notarialny, jeżeli znoszona jest współwłasność nieruchomości). W takiej sytuacji treść umowy może być dowolna, zgodnie z zasadą swobody umów. Jeżeli natomiast współwłaściciele są skonfliktowani, co do faktu lub co do sposobu zniesienia współwłasności – konieczne będzie złożenie stosownego wniosku do sądu. Sąd przy wydawaniu orzeczenia będzie kierował się zasadami wskazanymi w art. 211 – 217 Kodeksu cywilnego.

Pierwszym ze sposobów zniesienia współwłasności jest podział fizyczny rzeczy wspólnej na części odpowiadające wysokości udziałów każdego ze współwłaścicieli. Podział taki jest preferowany jako podstawowy sposób, jednakże zasada ta nie jest stosowana, jeżeli byłoby to sprzeczne z przepisami ustawy lub ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem rzeczy, albo że pociągałoby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości. Ponadto sąd, dokonując podziału w naturze, może zasądzić wyrównanie wartości poszczególnych udziałów przez dopłaty pieniężne. Pamiętać należy, iż zniesieniem współwłasności przez podział fizyczny rzeczy, może być także wyodrębnienie lokalu w rozumieniu ustawy o własności lokali.

Drugim sposobem jest przyznanie przez sąd rzeczy jednemu ze współwłaścicieli wraz z zasądzeniem na rzecz pozostałych uprawnionych spłat, odpowiadających wartości posiadanych przez nich udziałów w rzeczy wspólnej. Sposób ten nie znajdzie zastosowania, jeżeli żaden ze współwłaścicieli nie dysponuje możliwością spłaty pozostałych.

Ostatnim i najmniej korzystnym sposobem zniesienia współwłasności przez sąd, jest zarządzenie sprzedaży wg przepisów Kodeksu postępowania cywilnego – postępowania egzekucyjnego. Jest to sposób najmniej opłacalny, gdyż uzyskane ze sprzedaży rzeczy w tym trybie środki są zazwyczaj dużo mniejsze, niż wynosi wartość rynkowa rzeczy, będącej przedmiotem współwłasności. Ponadto sposób ten generuje duże koszty postępowania, które obciążają dodatkowo dotychczasowych współwłaścicieli.

Dlatego też, przy znoszeniu współwłasności, istotne jest poszukiwanie porozumienia pomiędzy współwłaścicielami i zawarcie kompromisowej dla każdego z nich umowy. Należy pamiętać również o tym, że znoszenie współwłasności przez sąd, oprócz kosztów, które za sobą pociąga, w znaczący sposób opóźnia dokonanie samej czynności – uwarunkowane nie tylko rodzajem rzeczy będącej przedmiotem współwłasności, ale także ilością współwłaścicieli.

Dzięki uprzejmości

TWOJPRAWNIK.KRAKOW.PL